HOME | ABOUT US | OUR TEAM | EVENTS | ARTICLES | CONTACT US

管理團隊

 

總幹事:
陳淑雄

 

執行董事:
陳莫慧賢

 

行政顧問:
張俊傑教授 、李行簡教授、王健教授

 

執行委員會成員:
陳淑雄(主席)、王健、張俊傑、李行簡、陳莫慧賢
張恆、章金生、劉長富

 

研究部:
張恆、劉長富

 

推廣部:
章金生、陳莫慧賢

 

執行秘書:
甘錦城

 

特聘研究員:
趙行方、陳柏梁、程樹人、朱紹正、徐榕生
郭杭建、劉渭賢、梁德祥、羅世長、婁述澤
司徒勤參

 

研究員:
李王海蘋、沈玉儀、孟小平、鄭海明

 

 

Our Team

 

General Secretary:
John CHAN

 

Executive Director:
Katherine CHAN

 

Executive Advisors:
Professor Jan WALLS, Professor CHANG Chun Chieh, Professor LI Xing Jian

 

Executive Committee Members:
John CHAN(Chairman), Jan WALLS, CHANG Chun Chieh, LI Xing Jian, Katherine CHAN
John CHEN, CHANG Chin Sheng, James LIU

 

Research Section:
John CHEN, James LIU

 

Promotion Section:
CHANG Chin Sheng, Katherine CHAN

 

Executive Secretary:
KAN Chin Cheng

 

Special Researchers:
Sheila CHAO, Po-Liang CHEN, Arthur Shu-Ren CHENG, Shao-Zheng CHU, Paul CHUI
Hang-Jian GUO, Wai-Yin LAU, Tak-Cheung LEUNG, Shyh-Charng LO, Andy Shutse LOU
Kenson SETO

 

Researchers:
Hai-Ping LEE, Donna LUI, Peter MENG, Herman ZHENG

 

 

顧問團隊

 

名譽總監:
周士心教授、郭紹剛教授

 

名譽顧問:
阿濃老師、陳田恩先生、丁果先生、葉承基先生
葉吳美琪女士、汲成教授、顧小坤先生、李盈教授、梁照堂教授
劉國華先生、洛夫先生、單柏欽教授、王曾才教授、鄔繼德教授
楊興琳先生、張薔先生、鄭勝天教授

 

HONORARY ADVISORS

 

Honorary Governors:
Professor Johnson Su-Sing CHOW, Professor Shao-Gang GUO

 

Honorary Advisors:
Mr. A-Nong, Mr. Tin-Yan CHAN, Mr. Guo DING, Mr. Kelly IP
Ms. Maggie IP, Professor Chin JIE, Robert S.Q. KU, Professor Yvonne LI, Professor Zhao-Tang LIANG
Mr. Guo-Hua LIU, Mr. LO Fu, Professor Pak Chin SHAN, Professor George WANG, Professor Ji-De WU
Mr. Sing YEO, Mr. Qiang ZHANG, Professor Sheng-Tian ZHENG